bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Procedura - wzory druków

Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

Dnia 1 stycznia 2009 r. weszła w życie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Przepis ustawy spowodował zmiany w procedurach związanych z naborem i zatrudnianiem na stanowiska urzędnicze.

Przy ogłaszaniu naboru na wolne stanowiska w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie obowiązują ustalenia zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych i przestrzegane są wszystkie procedury dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze.

Ustawodawca w art. 59 stanowi, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy uchylanej zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na postawie art. 37 nowej ustawy, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Skrócony pis procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze od 1 stycznia 2009 roku.

1. Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny. 2. O pacę na niektórych wolnych stanowiskach mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej. 3. Pracownik samorządowy może być przeniesiony na wolne stanowisko urzędnicze bez dokonywania naboru. 4. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w BIP oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór . 5. Dokumenty składa się w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP. 6. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół. 7. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informację o wynikach naboru upowszechnia się na tablicy informacyjnej oraz w BIP przez okres 3 miesięcy. 8. Umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. 9. W Czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą. 10. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. 11. Kierownik jednostki określa sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu. 12. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. 13. Zwolnienie ze służby przygotowawczej nie wyłącza konieczności zdania przez pracownika egzaminu. 14. Przed zawarciem umowy pracownik składa ślubowanie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282).

Składanie dokumentów: 1. Ofert pracy na stanowisko urzędnicze należy składać w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 2. Oferty są przekazywane w opisanej kopercie zawierającej komplet dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 3. Oferty złożone po terminie nie są rozpatrywane. 4. Wzory druków (kwestionariusz osobowy, oświadczenia) udostępniono do wykorzystania w BIP.

Załączniki:Opublikował: Mateusz Deringer
Publikacja dnia: 16.06.2020
Podpisał: Mateusz Deringer
Dokument z dnia: 16.06.2020
Dokument oglądany razy: 941